Designation Configuration

In version 19.0 it is possible to control in more detail which settings you want. Not just by standard and main folder, but also by structure and part of plant. The different settings format, category structure and letter codes have their own dialogs where you create the different configurations. In the new designation configuration dialog, you choose which configurations should apply to which structures.

DesConfig

Designation Format

In version 19.0 we have improved the possibility to configure the object designations in the system. You can now in detail control what designations are allowed for each level and designation structure.

For each level of the designation you can specify a mask that controls what is a permitted designation and what prefix is ​​to be used before the level (or none). The mask is described with a simplified syntax A for letters and n for numbers. If needed, it is also possible to describe the allowed designation  with a Regular Expressions.

Each level is also described with a prompt and a help text.

It is possible to have several different formats / prefixes at the same level but for different object categories.

The edit designation dialog is improved so that you can edit the complete designation and the program will automatically verify the designation and add prefixes if needed. You will also get sub-rows for the designation with one row for each level, with prompt and tooltip. When creating new object you will get one extra sub-row for the new object, but it is still possible to create many levels at one time if you have the complete designation by typing it in the designation row.

DesignationFormat

 

In the designation format dialog, you create the named designation formats. The named Designation formats is then used in the new designation configuration dialog to select what designation format to use in the different designation structures.

The settings are stored on the standard and are included in the export / import functionality. You can also export the settings so that you can edit the designations offline in elMaster Design and get the same visual result.

If not you will need to save/update the drawing to get the correct format of the designations on the drawing.

Category Structures

In Master Concept it is possible to specify how your plant should be structured.

In Category settings you can specify that a category is an End Category. That means that no objects are allowed under an object with a category that is specified as an End Category.

Form version 19.0 you can also create named category structures that can be used in different objects designation structures.

In the Category Structure dialog, you create the category structure trees and store them as a named category structure. In the new designation configuration dialog you can specify what category structure should be used for what designation structure. It is also possible to set if it is mandatory to follow the structure or if users should get a warning when trying to create something that does not comply with the specified category structure.

CatStruct

 

Letter Codes

Letter codes are used to create new designations or set object categories for objects with a new designation. New for version 19.0 is that you can specify a filter for the upper designation that limits the number of proposed designations. There is also a new description field that is used if there is more than one available alternative when creating a new objects. The description text is also stored on the created objects Denom1 field.

In version 19.0 it is possible to create designations that are only numbers, [none] is used as letter code for that purpose. Designations without counter, with only letters is also possible to create if you set the length number part to 0.

letterCodes

Version 19.0 has been released

Key Features

  • Designation Format
  • Redlining
  • Better Document Document Relation Handling
  • Save Text from CAD using Cad Driver on non true type fonts

Egenskapkoppling Excel

Symtom

Problemet uppträder på så sätt att förväntade värden korrekt skrivs till Custom Properties i Excel men inte visas i namngivna celler.

 

Bakgrund

En komponent från tredje part som används vid egenskapskoppling mot Microsoft Excel har effektiviserats på ett för oss icke önskvärt sätt. När vi förväntar oss att få alla celler så hämtar komponenten endast celler som har innehåll. Mängden celler gås igenom och de vars namn matchar konfigurationen för egenskapskoppling får sitt värde uppdaterat. Tomma celler kommer alltså inte få värde även om de är namngivna och egenskapskopplingen korrekt konfigurerad.

 

Lösning

Från och med version 17.2.3 har förändring gjorts så att man inte behöver tillämpa workaround för problemet.

Behövs en lösning snarare än man har möjlighet att uppdatera kan problemet åtgärdas i mallen genom att ange ett värde i cellen. Vita tecken som tex mellanslag går bra om man vill undvika synlig text i cellen.

 

Exempel

Den namngivna cellen Dokumentnummer är i mallen en tom cell och förblir tom vid användning. För att cellen ska uppdateras med värde enligt egenskapskoppling behöver cellen ha innehåll. Skriver man ett mellanslag i cellen, sparar om mallen och försöker på nytt uppdateras cellen med aktuellt dokumentnummer.

 

Uppdatering: I och med förändringar som lanseras i 17.2.3 ställs inte längre något krav på mallen att cellerna behöver innehåll för att hämtas.

Hög processoranvändning för AutoCAD

Om man på en inaktiv AutoCAD ser att underprocesserna drar mycket processoranvändning är det ett varningstecken. Underprocesserna listas vid namn Chromium host executable eller AcWebBrowser.exe.

autocad_cpu

Aktivitetshanteraren för en frisk inaktiv AutoCAD

Har dessa underprocesser hög processoranvändning är det troligt att de kämpar med att komma åt online-innehåll. Det kan exempelvis vara online-hjälp, välkomst-meddelande, community eller  molntjänster. Problemet kommer av att man å ena sidan försöker använda online-resurser i AutoCAD men samtidigt inte tillåter det. Åtgärdas genom att antingen i skyddsprogramvara tillåta dessa processer att kommunicera eller konfigurera AutoCAD så att man avstår online-material.

Skulle du ha problem med hög cpu rekommenderas länkad artikel i Autodesk Knowledge Base.

 

Om att hålla inaktiva sessioner vid liv

För att förhindra att inaktiva sessioner blir avbrutna kan man konfigurera så att test av anslutningen utförs med givet tidsintervall. Inställningen heter SQLNET.EXPIRE_TIME och tiden mellan verifieringarna anges i minuter. Se exempel nedan.

SQLNET.EXPIRE_TIME=10

Det är på Oracle-servern i filen SQLNet.ora inställningen anges. Filen återfinns på [oracle installation]\network\admin

Att sätta ett värde på inställningen är främst aktuellt om man upplevt problem att anslutningar blivit brutna när man varit inaktiv. Hur tätt man bör testa beror på hur lång tid en session brukar kunna vara inaktiv innan den blir avbruten. Oavsett om det är brandvägg/skyddsprogramvara eller något annat som klipper inaktiva sessioner så får man prova sig fram vad som är ett lagom värde. Att ange ett lägre värde innebär mer nätverkstrafik. Ett högre värde innebär klippt session. Oracles rekommendation är 10 minuter. Fast den är per default inte uppsatt vilket tolkas som 0 vilket innebär inaktiverad.

Försläpp av Windows

Via Windows Update och även direkt från Start finns en lättillgänglig möjlighet att klicka på Check for updates men man bör vara restriktiv med att göra det. Ska man göra det bör det först ha utvärderats i en testmiljö. På Windows Blogs skriver Microsoft om hur de hanterar uppdateringar och varför att klicka på Check for updates i praktiken motsvarar testning.

Att aktivt leta efter uppdateringar betraktar Microsoft inte som att man vill säkerställa att man har senaste stable release utan som att man vill ta del av färska ändringar, prova på det senaste, mao man anmäler sig till testning av försläpp. De kallar releaserna C och D och som jämförelse kommer några benämningar på vad den sortens releaser kallas; preview releases, nightly build, pre-release, release-candidate eller beta. Inget fel med försläpp som sådant men sättet det presenteras mot användaren är missvisande. Skulle man ha något problem är det självfallet bra med early access till åtgärd och det är i ett sådant läge är det idé att använda Check for updates.

Most users are familiar with what is commonly referred to as “Patch Tuesday” or Update Tuesday.  These updates are published on the second Tuesday of each month, known as the “B” release (“B” refers to the second week in the month), and are the only regular monthly releases that include both new security fixes and previously released security and non-security fixes. […]
We also release optional updates in the third and fourth weeks of the month, respectively known as “C” and “D” releases. These are preview releases, primarily for commercial customers and advanced users “seeking” updates.  These updates have only non-security fixes. The intent of these releases is to provide visibility into, and enable testing of, the non-security fixes that will be included in the next Update Tuesday release.

För att ta del av senaste stable release behöver man bara avvakta att datorn vill starta om onsdag morgon den andra veckan i månaden. Undantaget om er IT har egen styrning på när uppdateringar distribueras.

Sökbart innehåll i PDF

Vid incheckning när PDF automatiskt genereras så indexeras dess innehåll. Indexeringen lägger grunden för att ord och beteckningar som förekommer i ritningar, instruktioner, etc går att hitta via sökläge innehållssökning. Sökningen innebär enbart att man i MasterExplorer kan få fram vilka ritningar som söktermen förekommer.

Sökning på "exempel" ger många träffar. Länkar för att visa i grid respektive hoppa till träffarna i trädet i tur och ordning.

Ordet “exempel” förekommer i många dokument.

Första träff markeras i trädet. Blå länkar vid sökfältet dyker upp för att visa alla träffar i grid respektive hoppa till nästa träff i trädet.

Huruvida det inne i en öppnad PDF går att hitta söktermen så är svaret att det beror på. Vilken applikation man hanterar huvudfilen med och hur dokumentet är gjort spelar in. För PDF av ritningar gäller att styles i ritningen påverkar om texten behandlas som text eller grafik. Sökbart resultat får man om man använder fonter som är TrueType.

Exempel TrueType

Sökning i PDF av ritning med TrueType ger träff. Träffen markeras.

Exempel SHX

Sökning i PDF av ritning med SHX ger inte träff då beteckningen vektoriserats och inte lagrats som text.

Går man till sin file server location och bläddrar in under \Scripts\Lsp finns per default en fil changeStyleToArial.lsp som uppdaterar styles STANDARD och LABEL att använda typsnittet Arial Unicode MS. Sedan vi tog fram den skriptfilen som exempel har Microsoft valt att inte längre skicka med (sluta betalat licenskostnaden för) det typsnittet så det kan vara idé att välja ett annat typsnitt.

Om gammal och ny font har märkbar skillnad i bredd kan attributtexter behöva linjeras om. Justering görs automatiskt när man redigerar symbolerna. Ett sätt att trigga omjustering av alla symboler utan att öppna och stänga DDATTE är att genom skript loopa över och peta på alla symbolerna. Det kan göras via skriptfilen UpdateDesignation.lsp. Via länk återfinns båda kodsnuttarna i samma skriptfil.